Is jouw bedrijf financieel gezond?

Een bedrijf kan alleen blijven bestaan wanneer het financieel gezond is. Er zal voldoende winst gemaakt moeten worden, er moet voldoende geld beschikbaar zijn en de activiteiten zullen voldoende rendement op moeten leveren.

Is dat niet het geval, dan kost het bedrijf meer dan het oplevert en dat is niet lang vol te houden; dan zal het bedrijf failliet gaan.

Je zal dus goed in de gaten moeten houden hoe het met je financiële gezondheid is. Om dat te kunnen doen wordt er vaak gebruik gemaakt van 4 kengetallen:

  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit
  • Winstgevendheid

Heel kort door de bocht meten deze kengetallen of jij aan je betalingsverplichtingen kan voldoen (liquiditeit en solvabiliteit) en of je bedrijf wel genoeg oplevert (rentabiliteit en winstgevendheid).

In de rest van dit artikel zal ik uitleggen wat deze kengetallen precies meten en hoe je dit kan doen. Om deze kengetallen op een eenvoudige manier te berekenen, heb ik het template Financiële Gezondheid ontwikkeld waarin alle 4 de kengetallen berekend worden op de manier die ik in dit artikel uitleg.

Houd in je achterhoofd dat deze kengetallen altijd een momentopname zijn. Wanneer je deze eenmalig berekent krijg je een goed beeld van hoe je er op dat moment voor staat, maar om echt te weten hoe het met je financiële gezondheid is, is het beter om het regelmatig te doen.

Dan nu door naar de kengetallen:

Liquiditeit

Je liquiditeit is de mate waarin je aan je korte termijn verplichtingen kan voldoen. In financiële termen is korte termijn alles korter dan 1 jaar.

Je liquiditeit wordt als gezond gezien wanneer jouw kortlopende bezittingen (debiteuren/klanten, banksaldo’s en voorraden) een groter bedrag laten zien dan je kortlopende schulden (leveranciers/crediteuren en kortlopende schulden). Je kan dan namelijk op een relatief eenvoudige manier snel al je kortlopende schulden betalen.

Je liquiditeit kan op 3 manier worden berekend:

Current ratio: dit is de verhouding tussen je kortlopende bezittingen en kortlopende schulden. Deze ratio moet een verhouding groter dan 1 laten zien, liefst zelfs nog hoger dan 1,5.  

In formulevorm ziet dit er als volgt uit:

(Kortlopende bezittingen + liquide middelen) / kortlopende schulden

Quick ratio: dit is ongeveer hetzelfde als de current ratio, maar dan zonder de voorraden. Het kost namelijk meer tijd om je voorraad om te zetten in geld; je moet deze namelijk eerst nog verkopen. Ook voor deze ratio geldt dat de uitkomst groter moet zijn dan 1; ook zonder rekening te houden met je voorraden zou je je volledige kortlopende schulden moeten kunnen betalen uit je kortlopende bezitingen.

De formule hiervoor is:

(Kortlopende bezittingen – voorraden + liquide middelen) / kortlopende schulden

Werkkapitaal: Dit is geen verhoudingsgetal, maar het daadwerkelijke bedrag dat je op korte termijn beschikbaar hebt. Het werkkapitaal bereken je door je kortlopende bezittingen te verrekenen met de kortlopende schulden. Je werkkapitaal is het bedrag dat je beschikbaar hebt om je activiteiten uit te voeren en zou dus een positief bedrag moeten zijn.

Je rekent je werkkapitaal als volgt uit: kortlopende bezittingen + liquide middelen – kortlopende schulden.

Met de current en quick ratio en je werkkapitaal heb je en goed beeld of jij aan je betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen. Maar hoe zit het met je betalingsverplichtingen op lange termijn? Daar krijg je inzicht in door je solvabiliteit te berekenen.

Solvabiliteit

Je solvabiliteit laat zien in hoeverre jij aan je betalingsverplichtingen kan voldoen door de verhouding tussen je eigen investering en externe investering te laten zien.

Met andere woorden: hoeveel van je bedrijf heb je zelf gefinancierd (eigen vermogen) en welk deel heb je extern aangetrokken (vreemd vermogen). Een vuistregel hierbij is dat 25-50% van je bedrijf met eigen vermogen gefinancierd zou moeten zijn om als financieel gezond te worden gezien. Je bent dan namelijk in staat om een (groot) deel van je schulden meteen af te lossen zonder dat eerst al je bezittingen verkocht moeten worden.

Je kan de solvabiliteit op meerdere manieren berekenen. De meest gebruikte vorm is:

(Eigen vermogen / totaal vermogen) * 100%

Een financieel gezond bedrijf levert uiteraard ook meerwaarde; de winst. De winst in verhouding tot je eigen vermogen (rentabiliteit) of omzet (winstgevendheid) geven belangrijke informatie of je bedrijf genoeg meerwaarde levert.

Rentabiliteit

Wanneer je geld investeert, verwacht je hier rendement voor terug. Je kan het geld tijdens die periode namelijk niet ergens anders voor gebruiken, dus wil je hiervoor een compensatie ontvangen.

Eenzelfde principe geldt wanneer jij geld investeert in je eigen bedrijf; het geld dat je hierin stopt kan je niet ergens anders voor gebruiken. Dus wil je hier een compensatie voor ontvangen; je wilt winst maken.

Hoe meer winst je maakt; hoe hoger je compensatie, je rendement.

Er zijn 3 verschillende vormen van rentabiliteit die gehanteerd worden:

  1. Rentabiliteit van het eigen vermogen
  2. Rentabiliteit van het vreemd vermogen
  3. Rentabiliteit van het totaal vermogen

Omdat het uiteindelijke doel van je bedrijf is om zoveel mogelijk rendement over je gehele vermogen te behalen, gebruik ik hier de formule voor de rentabiliteit van het totale vermogen.

Omdat je een positief rendement wil behalen, zal de uitkomst van de formule een positief percentage moeten laten zien voor een financieel gezond bedrijf. Daarnaast is het ook van belang dat het percentage een voor jou acceptabel getal is. Wat dat is, is uiteraard voor iedereen anders.

De formule om je rentabiliteit te berekenen is:

((Netto winst + betaalde rente) / totaal gemiddeld geïnvesteerd vermogen) * 100%

Waarbij je de gemiddeldes berekent als het begin en eindsaldo van je vermogens over dezelfde periode waarover je de winst en betaalde rente hebt genomen.

Dus als jij in deze formule de winst en rente van 1 kalender jaar pakt, dan is je gemiddeld vermogen het gemiddelde van de stand per 1 januari en 31 december.

Winstgevendheid.

Tenslotte is er nog de winstgevendheid. Dit bereken je door de winstmarge van je bedrijf te berekenen. Met je winstmarge bepaal je hoeveel van je omzet uiteindelijk overblijft voor jou als ondernemer.

Je kan je winstmarge berekenen als bruto winstmarge of netto winstmarge. Het verschil tussen deze 2 is feitelijk alleen het winst bedrag dat je neemt:

Je bruto winstmarge neemt je bruto winst; het verschil tussen je omzet en inkoopwaarde van je omzet.

Je netto winstmarge neemt je netto winst; dat is de uiteindelijke winst die overblijft nadat alle bedrijfskosten en belastingen van je omzet zijn afgehaald; hetgeen jij als ondernemer daadwerkelijk overhoudt.

In beide gevallen wil je een positief percentage zien; alleen dan heb je winst gemaakt.

Je berekent je winstmarge als volgt:

Bruto winstmarge: (Brutowinst / omzet) * 100%

Netto winstmarge (Nettowinst / omzet) * 100%

Met deze 4 kengetallen heb je een goed beeld van de financiële gezondheid van je bedrijf.

Zoals eerder gezegd zijn dit momentopnames. Vooral de liquiditeit en solvabiliteit zijn enorm afhankelijk van de verschillende saldo’s. Het is daarom belangrijk om deze berekeningen niet eenmalig te doen, maar regelmatig (zeg 1 keer per kwartaal) te herhalen.

De rentabiliteit en winstgevendheid zijn minder afhankelijk van de saldo’s omdat deze de resultaten van een heel jaar laten zien. Je kan hier dan ook volstaan met jaarlijkse berekeningen. Wil je het wel vaker doen hou er dan wel rekening mee over welke periode je de bedragen neemt; bereken je de winstmarge voor het afgelopen half jaar, gebruik dan ook alleen de omzet van het afgelopen half jaar.

Wil jij nou ook aan de slag met deze kengetallen, maar heb je geen zin om te moeten worstelen met de fomules? Het template Financiële Gezondheid bevat alle formules voor de kengetallen en ratios die ik in dit artikel heb uitgelegd. Jij hoeft alleen maar jouw gegevens in te voeren en het template geeft aan hoe het met de financiële gezondheid van je bedrijf staat.

Close

Ja, ik wil op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en meld mij aan voor de nieuwsbrief.